Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Xuất nhập khẩu - Kinh doanh
Xuất nhập khẩu - Kinh doanh
 
  Ngày 26.9.2018 Ban hành Quyết định 1254/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020
  Ngày 24.09.2018, Chính phủ ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
  Ngày 13.09.2018,Nghị định 121/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
  Ngày 20.8.2018,Bộ Công thương ban hành Thông tư 21/2018/TT-BCT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
  Ngày 23/07/2018, Chính phủ ban hành Thông tư 18/VBHN-BCT về Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
  Ngày 15.08.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP Về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.
  Ngày 31.07.2017,Thủ tướng ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hoá sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ,đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
  Ngày 9.5.2018, Bộ KHoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/VBHN-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
  Ngày 10.7.2018, Bộ Công tương ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
  Ngày 5.7.2018, Chình phủ ban hanh Nghị định 98/2018/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
  Ngày 15.06.2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Ngày 15.06.2018, Chình phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP Về kinh doanh khí
  Ngày 24.05.2018 Thông tư 10/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
  Ngày 30.3.2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
  Ngày 24.05.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP Về khuyến nông
  Ngày 20.04.2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
  Ngày 03/04/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT Quy định về xuất xứ hàng hoá
  Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
  Ngày 15.01.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
  Ngày 11.9.2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
      1   2   3   4