Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Xuất nhập khẩu - Kinh doanh
Xuất nhập khẩu - Kinh doanh
 
  Ngày 15.01.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
  Ngày 11.9.2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
  Ngày 1.11.2017 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
  Ngày 28.6.2017, Văn phòng Quốc hộu ban hành Luật thương mại
  Ngày 21.9.2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 18/2017/TT-BCT Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
  Ngày 27.6.2017, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư 09/2017/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
  Ngày 16.6.2017, Bộ Khoa học - Công nghệ bàn hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ
  NGày 3.7.2017, CHính phủ ban hành Nghị định 77/2017/NĐ-CP về Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2017.
  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hình sự số 100/2015/QH13
  Ngày 15.5.2017, Bộ Lao động TBXH ban hành Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXHQuy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
  Quốc hội ban hành Luật số: 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
  Ngày 22.6.2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
  Ngày 25.5.2017,Chính phủ ban hành Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.
  Ngày 24 tháng 04 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 15/CT-TTg Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 vè việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).
  Bộ Công thương ban hành Chỉ thị số Số: 02/CT-BCT, ngày 14/03/2017 Về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu
  Bộ Tài chính ban hành Công văn số 743/BTC-TCHQ, ngày 17 tháng 01 năm 2017. V/v xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
  Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/VBHN-BCT, ngày 12 tháng 01 năm 2017. Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
  Bộ Tài chính ban hành Công văn số 18649/BTC-HCSN, ngày 28 tháng 12 năm 2016. V/v hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.
  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06 tháng 02 năm 2017. Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
      1   2   3   4