Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng
 
  Ngày 20/11/2017 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 17/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
  Ngày 06.10.2017, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 09/VBHN-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
  Ngày 30.8.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2017/TT-BTC Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
  Ngày 23.8.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
  Ngày 20.9.2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1871/QĐ-BTC Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC, ngày 02 tháng 8 năm 2017. Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
  Ngày 20.07.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/VBHN-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  Ngày 15.08.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2017/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
  Ngày 30.06.2017, Bộ Lao Động Thương Binh - Xã hội ban hành Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
  Ngày 15.5.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/VBHN-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
  Ngày 24.05.2017. Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/VBHN-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
  Ngày 15.06.2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-TTg Về hạn mức trả tiền bảo hiểm
  Ngày 28.04.2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  Ngày 13.6.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2017/NĐ-CP Quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Ngày 12.05.2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTC Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
  Ngày 12.06.2017, Chính phủ ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-TTg Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
  Ngày 19.5.2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2017/TT-BTC Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
  Ngày 15.5.2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
  Ngày 03.04.2017, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
  Ngày 16.05.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
      1   2   3   4