Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » VBPL khác
VBPL khác
 
  Ngày 08-01-2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ngày 22.12.2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2076/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
  Ngày 30.11.2017 Bộ Công thương ban hành QUYẾT ĐỊNH 4495/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.
  Ngày 24/11/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
  Ngày 19.9.2017, Bọ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
  Ngày 17.10.2017 Chính phủ ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
  Ngày 10.07.2017, Văn phòng Quốc hội ban hành Luật hình sự 01/VBHN-VPQH
  Ngày 4.07.2017, Văn phòng Quốc hội ban hành Luật phí và lệ phí 05/VBHN-VPQH (sửa đổi)
  Ngày 26.09.2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ngày 1.09.2017, Bộ Tài Nguyên Môi trường ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
  Ủy ban Nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 8 năm 2017. Ban hành Quy chế (Mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện
  Ủy ban Nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 8 năm 2017. Về sửa đổi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố
  Ngày 1.9.2017 Chính phủ ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP Về đăng ký biện pháp bảo đảm
  Ngày 1.9.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ngày 18.08.2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 78/NQ-CP Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Ngày 18.8.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
  Ngày 16.08.2017,Chính phủ ban hành Nghị định 95/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ngày 31.07.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  Ngày 29.6.2017, BỘ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTNMT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 03.07.2017, Bộ Lao động Thương binh Xã hội bàn hành Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
      1   2   3   4