Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Hải quan
Hải quan
 
  Ngày 20.04.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
  Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 5703/TCHQ-PC, ngày 29 tháng 08 năm 2017. V/v triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC
  Ngày 12.5.2017, Chính phủ ban hành Ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017
  Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCHQ, ngày 03 tháng 01 năm 2017. Về việc công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 274/2016/TT-BTC, ngày 14 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hoá, phương tiện quá cảnh
  Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 4186/QĐ-TCHQ, ngày 01 tháng 12 năm 2016. Ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan
  Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành Quyêt định số 3280/QĐ-TCHQ, ngày 30 tháng 09 năm 2016. Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hoá do người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế
  Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12802/BTC-TCHQ, ngày 14 tháng 09 năm 2016. V/v thời điểm nộp C/O
  Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 7900/TCHQ-GSQL, ngày 16 tháng 08 năm 2016. V/v chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 08 năm 2016. Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 08 năm 2016. Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
  Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016. Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
  Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016. Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
  Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1780/QĐ-TCHQ, ngày 17 tháng 06 năm 2016. Về việc ban hành Quy trình hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 05 năm 2016. Quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020
  Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP, ngày 26 tháng 05 năm 2016. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2016/TT-BTC, ngày 06 tháng 05 năm 2016. Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hoá chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí
  Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 908/QĐ-BTC, ngày 29 tháng 04 năm 2016. Ban hành và hướng dẫn danh mục hàng hoá rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan
  Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3496/TCHQ-GSQL, ngày 26 tháng 4 năm 2016. V/v thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát
  Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 481/QĐ-TCHQ, ngày 16 tháng 03 năm 2016. Về việc thành lâp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan
      1   2   3   4