Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Đầu tư
Đầu tư
 
  Ngày 5.12.2018, Bộ Tài chính ban hành Nghị định 26/VBHN-BTC Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
  Ngày 16.10.2028 Bộ Công Thương ban hanh Thông tư 36/2018/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
  Ngày 11.10.2018 Bộ Công thương ban hành Quyết định 3720/QĐ-BCT Ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 – 2020
  Ngày 13.09.2018,Chính phủ ban hành Nghị định 120/2018/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
  Ngày 22.05.2018 Nghị định 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
  Ngày 15.05.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
  Ngày 17.04.2018, CHính phủ ban hành Nghị định 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
  Ngày 11.03.2018 Chính phủ ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
  Ngày 15/01/2018 Chính phủ bàn hành Nghị định 09/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  Ngày 28.06.2017, Văn phòng Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 04/VBHN-VPQH
  Ngày 28.6.2017, Văn phòng QUốc hội bàn hành Luật đấu thầu 02/VBHN-VPQH
  Ngày 31.8.2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư Thông tư 15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
  Ngày 24.07.2017,Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1381/QĐ-BTC Về việc ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài”
  Ngày 5.6.2017, Thủ thướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-TTg Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
  Ngày 28 tháng 4 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.
  Ngày 18.04.2017, Bộ Kế hoạch - Đầu tư ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017
  Ngày 05 tháng 04 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  Ngày 3.4.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Nghị định có hiệu lực ngày 20/06/2017
  Ngày 16.03.2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
  Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 10 năm 2016. Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
      1   2   3   4