Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Đầu tư
Đầu tư
 
  Ngày 22.05.2018 Nghị định 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
  Ngày 15.05.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
  Ngày 17.04.2018, CHính phủ ban hành Nghị định 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
  Ngày 11.03.2018 Chính phủ ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
  Ngày 15/01/2018 Chính phủ bàn hành Nghị định 09/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  Ngày 28.06.2017, Văn phòng Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 04/VBHN-VPQH
  Ngày 28.6.2017, Văn phòng QUốc hội bàn hành Luật đấu thầu 02/VBHN-VPQH
  Ngày 31.8.2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư Thông tư 15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
  Ngày 24.07.2017,Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1381/QĐ-BTC Về việc ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài”
  Ngày 5.6.2017, Thủ thướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-TTg Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
  Ngày 28 tháng 4 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.
  Ngày 18.04.2017, Bộ Kế hoạch - Đầu tư ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017
  Ngày 05 tháng 04 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  Ngày 3.4.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Nghị định có hiệu lực ngày 20/06/2017
  Ngày 16.03.2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
  Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 10 năm 2016. Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT, ngày 29 tháng 09 năm 2016. Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT, ngày 29 tháng 9 năm 2016. Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT, ngày 08 tháng 08 năm 2016. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT, ngày 06 tháng 09 năm 2016. Về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020
      1   2   3   4