Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » 1) Thông Tư 119 đã bãi bỏ Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT). Chúng tôi nhờ Cục thuế hướng dẫn cách kê khai các hóa đơn mua vào dùng chung cho mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế. 2) Công văn số 8999/CT-TTHT ngày 23.10.2014 của Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn việc xuất hóa đơn thu chi hộ. Tuy nhiên, chúng tôi mong được Cục Thuế hướng dẫn cụ thể cho trường hợp sau: Khi chi hộ phí ngân hàng cho khách hàng thì Ngân hàng xuất hóa đơn mang tên Công ty mà không thể xuất hóa đơn mang tên khách hàng. Theo công văn trên, khi thu lại khoản tiền chi hộ này Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT. Ví dụ số tiền chi hộ: phí ngân hàng 10đ, thuế GTGT: 1đ, khi thu lại khoản tiền đã chi hộ khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn là 10đ và thuế GTGT là 1đ có đúng không? Đồng thời tiền GTGT đầu vào 1đ khi chi hộ chúng tôi có được khấu trừ không? Nhờ Cục Thuế hướng dẫn giùm Công Ty cách khai thuế và hạch toán tờ hóa đơn chi hộ mà Công Ty đã xuất cho khách hàng vì đây không phải là doanh thu của Công Ty chúng tôi.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: 1) Thông Tư 119 đã bãi bỏ Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT). Chúng tôi nhờ Cục thuế hướng dẫn cách kê khai các hóa đơn mua vào dùng chung cho mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế. 2) Công văn số 8999/CT-TTHT ngày 23.10.2014 của Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn việc xuất hóa đơn thu chi hộ. Tuy nhiên, chúng tôi mong được Cục Thuế hướng dẫn cụ thể cho trường hợp sau: Khi chi hộ phí ngân hàng cho khách hàng thì Ngân hàng xuất hóa đơn mang tên Công ty mà không thể xuất hóa đơn mang tên khách hàng. Theo công văn trên, khi thu lại khoản tiền chi hộ này Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT. Ví dụ số tiền chi hộ: phí ngân hàng 10đ, thuế GTGT: 1đ, khi thu lại khoản tiền đã chi hộ khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn là 10đ và thuế GTGT là 1đ có đúng không? Đồng thời tiền GTGT đầu vào 1đ khi chi hộ chúng tôi có được khấu trừ không? Nhờ Cục Thuế hướng dẫn giùm Công Ty cách khai thuế và hạch toán tờ hóa đơn chi hộ mà Công Ty đã xuất cho khách hàng vì đây không phải là doanh thu của Công Ty chúng tôi.
Trả lời:

1/ Theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/9/2014) thì hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý không còn bảng kê 01-4A/GTGT. Trường hợp trong kỳ tính thuế Công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho hoạt động vừa chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì Công ty tự tính, phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai trên tờ khai 01/GTGT (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư này).

2/Trường hợp Công ty theo trình bày có khoản chi hộ cho khách hàng, nếu Ngân hàng không lập hóa đơn trực tiếp cho khách hàng mà xuất hóa đơn mang tên Công ty thì khi thu tiền từ khách hàng (đúng bằng số tiền đã chi hộ), Công ty lập hóa đơn GTGT theo quy định giao khách hàng; các hóa đơn thu hộ, chi hộ này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không kê khai trên bảng kê của tờ khai thuế GTGT.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]